رهبری و مدیریت خدمتگزار در سازمان

2019-12-29T17:09:46+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

تئوری های سنتی رهبری، مبتنی بر مدل سلسله مراتبی بوده اند که قدرتی در بالای سازمان وجود داشته که دستورات را از بالا به پایین دیکته می کردند و پیروان در سطوح پایین تر، به عنوان یک عضو سازمانی، ملزم به پیروی از این دستورات بوده اند. تحقیق و پژوهش در زمینه رهبری، منجر به تئوری [...]