رفتار اخلاقی در سازمان

2019-12-26T18:46:34+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

بسیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمان های امروزی، تحت تأثیر ارزش های اخلاقی آن هاست. در شرایط کنونی، رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیر دولتی به وجود آورده است. امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش [...]