انرژی خود را افزایش دهید

2019-12-12T20:46:18+03:30By |روانشناسی محیطی|

وقتی کم میاریم و کمبود انرژی داریم، به جای دریافت انرژی تمیز از غذاها، طبیعت، درختان، خورشید، ورزش، مدیتیشن و... دست به دزدی انرژی میزنیم و از دیگران انرژی می گیریم. راه های دریافت انرژی پاک راه های دریافت انرژی پاک در مواقعی که کمبود انرژی داریم: خواب غذای سالم و تازه استراحت تفریح مدیتیشن (تمرکز) [...]