نظریه درماندگی آموخته شده

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۸:۳۵:۱۵By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

مارتین سلیگمن (1975و 1974) از پیشگامان پژوهش در زمینه درماندگی آموخته شده است. در آزمایش وی آزمودنی ها که تعدادی سگ بودند در معرض تکانه برقی اجتناب ناپذیر قرار گرفتند، [...]