مدیریت پول تو جیبی کودکان

۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۴:۱۳:۲۵By |روان‌شناسی کودک|

پول تو جیبی کودکان بهترین راه آموزش درباره پول، واگذاری مدیریت مقدار کمی از آن به فرد است. پول تو جیبی، پول بادآورده نیست. به عنوان قسمتی از درآمد و [...]