خطرات فکر کردن زیاد

۱۳۹۹/۹/۳۰ ۱۰:۵۰:۰۹By |روانشناسی سلامت|

فکر کردن زیاد در زندگی به هر مشکل کوچک آنقدر فکر می کنید که بزرگ تر و ترسناک تر می شود. به چیزهای مثبت هم آنقدر فکر می کنید که [...]