حمایت اجتماعی و سلامت روان

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۷:۳۴:۰۱By |روانشناسی سلامت|

حمایت اجتماعی و سلامت روان، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. حمایت اجتماعی، یک کلید اصلی برای روابط پایدار و سلامت روان شناختی می باشد. در واقع حمایت اجتماعی، داشتن شبکه [...]