سه حرفی که نباید به عشق  خود بگویید

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۱۳:۵۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

«اگر تو عاشقم بودی، تو باید....» وقتی شما این جمله را می گویید، یعنی اینكه شما می خواهید شریكتان چیزی بگوید یا كاری انجام دهد. مشكل اینجاست كه شریكتان هم [...]