یادگیری های جدید و فراموشی

۱۳۹۹/۱/۳۰ ۱۷:۲۰:۰۴By |روانشناسی شناختی|

از آنجا که یونان باستان به نظریه پردازان حافظه شناخته شده اند، تیم دارت مورث و پرینستون، با استفاده از زمینه هایی از مناظر، صداها، بوها و غیره، به ساماندهی [...]