جمجمه و شخصیت

۱۳۹۸/۹/۶ ۲۱:۱۱:۰۲By |روانشناسی شناختی|

آيا برآمدگی پشت سر شما، سرنخی از شخصيت درونی شما به دست می دهد؟ اين ايده، زمينه اصلی يک موضوع «شبه علمی» به نام جمجمه‌ شناسی روانی (Phrenology) بود که [...]