رفتارهای ناسالم بزرگسالان به دلیل ترومای دوران کودکی

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۸:۲۳:۰۸By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

تروما کنار آمدن با تروما بسیار دشوار است. خواه این تروما عاطفی، ذهنی، جسمی و جنسی باشد. نتیجه یک مطالعه نشان می دهد که تروماهای دوران کودکی اعم از خشونت ها، سوء [...]