باز سازی خود پس از خیانت

2019-06-02T12:47:01+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

وقتی كه شما متوجه می شوید كه همسرتان به شما خیانت كرده می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. ضربه بسیار شدیدی خواهد بود كه با وجود اعتماد تمام و كمالی كه به شریكتان داشتید متوجه بشوید كه با  تمام مدت با دروغ زندگی می كردید. اعتماد به اندازه عشق و تعهد، به خطر می افتد. [...]