شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

تخیل قوی در کودکان

2020-01-01T17:45:48+03:30By |روان‌شناسی کودک|

تخیل قوی تخیل قوی در ﻛﻮدك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ، در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. تاثیر تخیل قوی بر کودکان وسعت دامنه ی لغات ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻣﻨﻪ ی ﻟﻐﺎت ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی های ﺗﺨﯿﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ها و ﻛﺘﺎب هایی ﻛﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻲ [...]

ﭼﺮا خیال پردازی ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟

2019-04-28T19:45:49+04:30By |روان‌شناسی کودک|

تخیل کودکان ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﯿﻠﯽ دارﻧﺪ. زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻚ ﻛﻮدك در ﺳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ، از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪﻩ، او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ در واﻗﻊ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺑﺎزی های ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد، زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ [...]