حمایت عاطفی یا سوء استفاده عاطفی؟!

2019-06-02T12:47:01+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

كنترل رابطه وقتی اتفاق می افتد كه فرد غالباً با سوءاستفاده عاطفی و فیزیكی شروع به تهدید و تسلط بر شریك خود می كند. شناسایی نشانه های اولیه فرد كنترل كننده بسیار سخت است. قربانیان اغلب فكر می كنند شریكشان بسیار مراقب آنهاست و از آنها حمایت می كند. كنترل كردن اغلب با چك كردن گوشی [...]