شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

علل خیال پردازی در کودکان

2019-10-30T12:38:41+03:30By |روان‌شناسی کودک|

خیال پردازی در کودکان خیال پردازی در کودکان رایج است زیرا كودكان به بازیهای خیالی علاقه دارند، زیرا می توانند آن طور كه می خواهند باشند و زندگی كنند؛ خارج از قید و بندها و محدودیت هایی كه والدین برای آنها تعیین كرده اند. هیچ كودك سه ساله ای اجازه ندارد كه به تنهایی از خانه [...]

ﭼﺮا خیال پردازی ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟

2019-04-28T19:45:49+04:30By |روان‌شناسی کودک|

تخیل کودکان ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﯿﻠﯽ دارﻧﺪ. زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻚ ﻛﻮدك در ﺳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ، از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪﻩ، او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ در واﻗﻊ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺑﺎزی های ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد، زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ [...]