بهترین مشاور خانواده

2020-05-19T13:06:11+04:30By |اخبار اکسیر|

بهترین مشاور خانواده یک مشاور خوب خانواده بایستی چه مواردی را انجام دهد و چه رفتاری را با مراجع خود داشته باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد . مشاور خوب چه مشاوری است ؟ 1 - مشاور خوب باید رازدار خوبی برای مراجع باشد و تمامی گفته مراجع را پیش خود نگه دارد . 2 [...]