10 باوری که روان شناسان نادرست می دانند!

2019-12-18T12:54:29+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

هر یک از ما در زندگیمان نسبت به رویدادها و پدیده های مختلف، باورهایی داریم که گاه حاضریم به شدت از آن ها دفاع کنیم و هیچگونه حرفی برخلاف آن را نشنویم؛ اما روان شناسان با بررسی برخی از این باورها که محصور به یک فرهنگ یا جامعه ی خاص نیست و چنان تعمیم یافته است [...]