مدیریت استرس و نگرانی

دکتر ماجدی

پایان دوره 

مدیریت استرس و خشم و تکنیک‌های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتر ماجدی

در حال برگزاری 

خودمربی گری (self coaching)

دکتر ماجدی

در حال برگزاری