شیرین ساسانی -نوروتراپیست

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی
 • کارشناسی: راهنمایی و مشاوره

فعالیت های حرفه ای

 • همکاری با مرکز مشاوره نارون جهت برگزاری کارگاه (در حال همکاری)
 • همکاری در مرکز مشاوره سرای محله املنیه (جردن) بعنوان مشاور و درمانگر
 • همکاری با سراهای محله امانیه و طاووسیه جهت برگزاری کارگاه های روانشناسی
 • همکاری با مهد کودک های درین ، گل مریم ، ستارگان دانش و… جهت مشاوره مادر و کودک

انتشارات

 • مقایسه سبک های فرزند پروری و سازگاری در خانواده های کودکان کم توان ذهنی و خانواده های کودکان عادی )در حال انتشار(

کارگاه های آموزشی

 • دوره نورو فیدبک کلینیک اکسیر – خانم مقرب
 • دوره آموزشی ذهن آگاهی-خانم دکتر زمردی
 • دوره آموزشی مهارتهای زندگی – دکتر قدرتی
 • دوره آموزشی خیانت – دکتر قدرتی
 • برگزاری کارگاه مهارت زندگی
 • برگزاری کارگاه کنترل خشم در نوجوانان
 • برگزاری کارگاه ذهن آگاهی