دکتر سارا سجادی فر – زوج درمانگر

تحصیلات

 • دکتری: رشته مشاور خانواده دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد: رشته مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 • کارشناسی: رشته چاپ و نشر، دانشگاه آزاد اسلامی

انتشارات

 • پایان نامه کارشناسی ارشد: رابطه سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی زنان متاهل: نقش واسطه ای خودشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم خوش کنش و با مشاوره خانم دکتر هاجر فلاح زاده
 • پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان

مقالات ارسال شده به مجلات

 • رابطه سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی زنان متاهل: نقش واسطه ای، خودشناسی

کارگاه های آموزش

 • دوره 110 ساعته درمانگری بر اساس رویکرد شناختی رفتاری CBT 
 • گذراندن کارگاه آموزشی آزمونهای MMPI ،MCMI ،NEO
 • گذراندن کارگاه آموزش والدین دارای فرزندان بیش فعال
 • گذراندن کارگاه زوج درمانی دکتر صاحبی
 • گذراندن کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
 • گذراندن کارگاه اختلالات اضطرابی
 • دوره 50 ساعته طرحواره درمانی
 • گذراندن کارگاه مهارتهای زندگی
 • دوره های اکت و ذهن آگاهی 
 • دوره تخصصی بیش فعالی 
 • دوره 20 ساعته دارو شناسی
 • دوره مصاحبه تشخیصی