پاسخی بسیار کوتاه و جالب به سوال یکی از مراجعه کنندگان که می گوید در رابطه ام محترم شمرده نمی شود. شما عزیزان را به دیدن این ویدئو دعوت می نماییم.