دکتر دپاک تعریفی از کلمه نترس و شجاعانه ترین کاری که میشه انجام داد ارائه داده اند.