اختلال بیش فعالی وکم توجهی (ADHD) یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری در دوران کودکی است و باعث نگرانی بسیاری از والدین شده است. با توجه به پیشرفت دانش این اختلال قابل درمان است و در اکثر موارد بدون نیاز به دارودرمانی قابل رفع است. گفتگوی خانم صالحیان روانشناس مرکز اکسیر در سیمای خانواده پیرامون اختلال بیش فعالی/ کم توجهی